Home · 생산품소개 · LED조명등기구

LED조명등기구

LED조명등기구

조달청 나라장터종합쇼핑몰 구입 방법

  • 조달청 나라장터 쇼핑몰

  • 꿈드래장애인협회 or 식별번호 검색

  • 제품리스트 확인 및 주문

총 8건, 1/1 페이지

No 사진 모델명 사이즈 소비전력(W) 정격광속(Im) 광효율(Im/W) 연색성(Ra) 색온도(K) 식별번호 인증사항
8 모델명 : GDR-TN200A(200w급) 사이즈 : 791x690x250 소비전력(W) : 135 정격광속(Im) : 21500 광효율(Im/W) : 160↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23616177 인증사항 : GDR-TN200A(200w급) 791x690x250 135 21500 160↑ 70↑ 5000 23616177
7 모델명 : GDR-TN100A (100w급) 사이즈 : 586x690x250 소비전력(W) : 70 정격광속(Im) : 10700 광효율(Im/W) : 140↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23616178 인증사항 : GDR-TN100A (100w급) 586x690x250 70 10700 140↑ 70↑ 5000 23616178
6 모델명 : GDR-TN200E (200w급) 사이즈 : 768×390×97 소비전력(W) : 140 정격광속(Im) : 16100 광효율(Im/W) : 115↑ 연색성(Ra) : 75↑ 색온도(K) : 5000 인증사항 : GDR-TN200E (200w급) 768×390×97 140 16100 115↑ 75↑ 5000
5 모델명 : GDR-TN100E (100W급) 사이즈 : 580×390×97 소비전력(W) : 70 정격광속(Im) : 8050 광효율(Im/W) : 115↑ 연색성(Ra) : 75↑ 색온도(K) : 5000 인증사항 : GDR-TN100E (100W급) 580×390×97 70 8050 115↑ 75↑ 5000
4 모델명 : JSL-TN75 사이즈 : 690×390×115 소비전력(W) : 75 정격광속(Im) : 7500 광효율(Im/W) : 95↑ 연색성(Ra) : 75↑ 색온도(K) : 5700 식별번호 : 23295572 인증사항 : JSL-TN75 690×390×115 75 7500 95↑ 75↑ 5700 23295572
3 모델명 : JSL-TN100 사이즈 : 580×390×97 소비전력(W) : 95 정격광속(Im) : 12800 광효율(Im/W) : 130↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 29008869 인증사항 : JSL-TN100 580×390×97 95 12800 130↑ 70↑ 5000 29008869
2 모델명 : JSL-TN150 사이즈 : 885×390×115 소비전력(W) : 150 정격광속(Im) : 15000 광효율(Im/W) : 100↑ 연색성(Ra) : 75↑ 색온도(K) : 5700 식별번호 : 23295573 인증사항 : JSL-TN150 885×390×115 150 15000 100↑ 75↑ 5700 23295573
1 모델명 : JSL-TN200 사이즈 : 768×390×97 소비전력(W) : 190 정격광속(Im) : 27600 광효율(Im/W) : 145↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23008870 인증사항 : JSL-TN200 768×390×97 190 27600 145↑ 70↑ 5000 23008870
1