Home · 생산품소개 · LED조명등기구

LED조명등기구

LED조명등기구

조달청 나라장터종합쇼핑몰 구입 방법

  • 조달청 나라장터 쇼핑몰

  • 꿈드래장애인협회 or 식별번호 검색

  • 제품리스트 확인 및 주문

총 6건, 1/1 페이지

No 사진 모델명 사이즈 소비전력(W) 정격광속(Im) 광효율(Im/W) 연색성(Ra) 색온도(K) 식별번호 인증사항
6 모델명 : KDR-STL100E (E-type) 사이즈 : 718x370x97 소비전력(W) : 75 정격광속(Im) : 10400 광효율(Im/W) : 140↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23179177 인증사항 : KDR-STL100E (E-type) 718x370x97 75 10400 140↑ 70↑ 5000 23179177
5 모델명 : KDR-STL150E (E-type) 사이즈 : 794x370x97 소비전력(W) : 105 정격광속(Im) : 15000 광효율(Im/W) : 140↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23616210 인증사항 : KDR-STL150E (E-type) 794x370x97 105 15000 140↑ 70↑ 5000 23616210
4 모델명 : KDR-STL250E (E-type) 사이즈 : 946x370x97 소비전력(W) : 185 정격광속(Im) : 25800 광효율(Im/W) : 140↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23617434 인증사항 : KDR-STL250E (E-type) 946x370x97 185 25800 140↑ 70↑ 5000 23617434
3 모델명 : KDR-STL100N 사이즈 : 718x370x97 소비전력(W) : 95 정격광속(Im) : 13200 광효율(Im/W) : 130↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23179177 인증사항 : KDR-STL100N 718x370x97 95 13200 130↑ 70↑ 5000 23179177
2 모델명 : KDR-STL150N 사이즈 : 794x370x97 소비전력(W) : 140 정격광속(Im) : 19700 광효율(Im/W) : 140↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23179176 인증사항 : KDR-STL150N 794x370x97 140 19700 140↑ 70↑ 5000 23179176
1 모델명 : KDR-STL250N 사이즈 : 946x370x97 소비전력(W) : 230 정격광속(Im) : 32000 광효율(Im/W) : 130↑ 연색성(Ra) : 70↑ 색온도(K) : 5000 식별번호 : 23179517 인증사항 : KDR-STL250N 946x370x97 230 32000 130↑ 70↑ 5000 23179517
1